No 경기 투표율 투표수 승패 투표율 투표수 기준점 결과
1위

뉴욕메츠

필라필리

70 %

30 %

525

228

1.50

2.62

O 36 %

U 64 %

165

296

O 8.5

U 8.5

4 : 2
2위

토론블루

밀워브루

68 %

32 %

510

235

1.58

2.59

O 50 %

U 50 %

223

227

O 8

U 8

3 : 1
3위

보스레드

신시레즈

68 %

32 %

655

305

1.57

2.43

O 58 %

U 42 %

363

262

O 9.5

U 9.5

:
4위

휴스애스

LA에인절

63 %

37 %

480

285

1.69

2.20

O 72 %

U 28 %

385

149

O 9

U 9

:
5위

마이말린

샌디파드

58 %

42 %

438

311

2.01

1.82

O 45 %

U 55 %

201

244

O 7.5

U 7.5

1 : 10
6위

애리다이

콜로로키

57 %

43 %

464

344

1.56

2.48

O 63 %

U 37 %

325

188

O 9.5

U 9.5

5 : 4
7위

미네트윈

클리가디

51 %

49 %

470

454

1.71

2.23

O 43 %

U 57 %

249

334

O 8.5

U 8.5

:
레토 Profit:685 / ROI:107.209%

야구아이콘 6월 2일(금) MLB 배당 분석

FREE 2023-06-01
꼬동몬 Profit:492 / ROI:222.88%

야구아이콘 야구 두폴더 조합

FREE 2023-06-01
꼬동몬 Profit:492 / ROI:222.88%

야구아이콘 농구 야구 두폴더조합

FREE 2023-06-01
꼬동몬 Profit:492 / ROI:222.88%

야구아이콘 배구 축구 2폴더조합

FREE 2023-06-01
빅마우스 Profit:-42 / ROI:79%

야구아이콘 MLB

FREE 2023-06-01